دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : کاظم   قاضی زاده

پست الکترونیکی : k-ghazizadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم قرانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی علوم قرآن وحدیث

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1384/08/24

کاظم قاضی زاده

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^